ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

Projekt püüab oma eesmärgid saavutada järgmise seitsme tegevuspunkti abil:

  1. Ettevalmistuste hulka kuuluvad tegevused, mis on projekti esialgsed tegevused ning tagavad tegeliku LIFE-projekti sujuva käivitamise. Enamik esialgseid tegevusi algavad enne LIFE-projekti perioodi, kuid mõned jätkuvad vähemalt esimeste LIFE-projekti kuude jooksul. Esialgsete tegevuste hulka kuuluvad otsused projekti jaoks vajalike uute seadmete kohta, otsus lõpliku katsepaiga / -paikade kohta, loa taotlemine, materjalide ja rakenduste heakskiidukriteeriumite kindlaks määramine, üksikasjaliku materjali testimisprogrammi otsustamine, konsortsiumilepingu koostamine ning juhtrühmas osalejate valimine ning projekti kava üksikasjade kontrollimine ja lõplik ülevaatamine.
  2. Materjalide alased tegevuspunktid teostatakse ehitusgeoloogia- ja keemialaborite abiga, et kindlaks teha sobivad põlevkivituhal põhinevad materjalid erinevate pilootrakenduste jaoks. Selles tegevuspunktis näidatakse ka vajalikke testimisprotseduure, mis on vajalikud põlevkivituhka sisaldavate materjalide kvaliteedi kindlaks tegemiseks. Tegevuste hulka kuuluvad vajalike materjalide testimine, materjali koostisosade väljaselgitamine, otstarbekate materjaliretseptide koostamine, materjali koostisosade erinevate võimalike koosluste kindlaks tegemine ja nende variatsioonide toime retseptidel põhinevate materjalide omadustele ning pilootrakendustes kasutatavate materjalide kontrollimine. Selle tegevuspunkti tulemusi kasutatakse tegevuspunktide 3 ja 4.
  3. Rakenduste tegevuspunktis jälgitakse, et katseline tegevuspunkt 4 põhineks sobivatel ja tõhusatel kavadel, millega luuakse edukaid rakendusi vastavalt üldisele tsiviilehituskriteeriumile ning et projekti käigus saadaks täielik ja asjakohane teave ja andmed tulemuste hindamiseks tegevuspunkti 5 kontrollprotseduuri käigus. See tegevuspunkt hõlmab objekti ehitusgeoloogilisi ja keskkondlikke uuringuid, katsestruktuuride projekteerimist ja kavandamist tegevuspunktist 2 saadud andmete põhjal ning juhendite väljatöötamist katsestruktuuride realiseerimiseks, kvaliteedikontrolliks ja jälgimistoiminguteks (tegevuspunkt 5). See tegevuspunkt hõlmab ka uute seadmete lühikesi välikatsetusi ning põlevkivituhka sisaldavate materjalide käitlemist tavapäraste ehitusseadmetega.
  4. Katsetuste tegevuspunktis hakatakse demonstreerima kolme liiki tsiviilehituse rakenduste praktilist realiseerimist põlevkivituhal põhinevate materjalidega: olemasoleva tee põhikihi stabiliseerimiskiht, turba mass-stabiliseerimine nt teede ja ehitiste aluskihtide jaoks ning põlevkivi kaevandamisjääkide ja põlevkivituha segul põhinev tee aluskiht. Katsed tehakse osaliselt 2011. a. suvel ja sügisel ning osaliselt järgmise, 2012. a. suve ja sügise jooksul. Kõik kvaliteedikontrolli toimingud sooritatakse tegevuspunkti 5 osana.
  5. Kontrollimise tegevuspunkt on vajalik selleks, et tõestada projekti huvirühmadele, et põlevkivituhal põhinevad meetodid, materjalid ja rakendused on keskkonnale kahjutud ning tehniliselt ja majanduslikult teostatavad. Selles tegevuspunktis kasutatakse juhiseid punktist 3 ning esitatud informatsiooni ja andmeid punktidest 2 ja 3. Tegevuspunktis 1 esitatakse kriteeriumid materjalide ja kaitserakenduste kontrollimiseks. Kontrollimise alusena kasutatakse ka katsetele antud keskkonnalubasid. Kontrollimine toimub kvaliteedikontrolli ja jälgimistoimingute abil punktis 4 ettenähtud katsetega seotud andmete kogumiseks ja ülesmärkimiseks. Lisaks sellele viiakse läbi kasutustsükli keskkondlik ja kasutuskuludel põhinev hindamine. Kontrolltoimingute ja kasutustsükli hindamise raportid antakse kommenteerimiseks ja hindamiseks sõltumatutele välisekspertidele.
  6. Teavitamise tegevuspunktis levitatakse projekti tulemusi ja tehakse need projekti sihtrühmadele teatavaks, nii et projekti käigus kogutud teadmised saaksid kasu tuua kogu Euroopale. Teavitusvahendite hulka kuuluvad projekti kodulehekülg, teadetetahvlid katsetuspaikades, DVD-esitlus, juhised Euroopa praktika jaoks, tavakõnepruugis selgitused ja kõik teised projekti kohta avaldatud artiklid, ettekanded ja konverentsmaterjalid. Projektis osalejad tutvustavad projekti kokkulepitud Euroopa sihtrühmadele asjassepuutuvatel konverentsidel ja esitlustel nii projekti perioodi käigus kui pärast seda. 2013. või 2014. a. korraldatakse Eestis rahvusvaheline töötuba. Projekti tutvustatakse ka riiklikes ja rahvusvahelistes professionaalsetes ajakirjades.
  7. Juhtimist puudutav tegevuspunkt hõlmab projekti üldist juhtimist ja koordineerimist vastavalt projekti kava üksikasjadele ja eelarvele ning kooskõlas Komisjoniga sõlmitud lepinguga. Selle tegevuspunkti eritoimingute hulka kuuluvad ametlikud tegevuste ettekanded Komisjonile, projekti monitooring, raamatupidamisaruande audit ja projektijärgne teavituskava osana lõppraportist. Monitooring mõõdab ja dokumenteerib projekti tegevuste tõhusust võrreldes algolukorraga, eesmärkidega ja eeldatud tulemustega. Monitooring hindab ka projekti „süsiniku jalajälge“.

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm