ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

logo_roadMaanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Maanteeamet teostab seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi teehoiu, liiklusohutuse, ühistranspordi ja liiklusvahendite keskkonnaohutuse valdkonnas. 

Maanteeameti põhiülesanded on: 

  • teehoiu korraldamine ja tingimuste loomine ohutuks liiklemiseks riigimaanteedel;
  • liiklusohutuse suurendamine ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine;
  • liikluse ja ühistranspordi korraldamine;
  • riikliku tee ehitus- ja remonditööde ehitusjärelevalve, omanikujärelevalve, tee kasutamise ja seisundinõuete tagamise järelevalve ning riikliku järelevalve korraldamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni kohaldamine;
  • riikliku teeregistri, liiklusregistri ja ühistranspordiregistri pidamine ning õigusaktidest tulenevate erinõuete rakendamine registrikannete teostamisel;
  • osalemine oma tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning nende õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine, samuti osalemine ameti tegevusvaldkondade eestikeelse terminoloogia korrastamises;
  • osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm